Etatowa Świadkowa

– ślub i wesele na Waszych zasadach

0

Your Cart

Protokół przedślubny – pytania

Planowanie ślubu konkordatowego to nie tylko wybór sukni czy kwiatów. Równie ważne, chociaż czasem pomijane, są kwestie formalne, związane z protokołem przedślubnym (protokole z rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa). Dla przyszłych nowożeńców może to być obszar nieco enigmatyczny. Ale nie martwcie się! Oto wszystko, co musicie wiedzieć o protokole przedślubnym!

Protokół przedślubny to obowiązkowy dokument, który muszą “wypełnić” narzeczeni, jeśli chcą wziąć ślub konkordatowy (kościelny). Zazwyczaj protokół przedmałżeński jest przygotowywany 2-3 miesiące przed datą ślubu. Ten dodatkowy czas umożliwia spokojne dopełnienie formalności: dwie spowiedzi przedmałżeńskie, złożenie oficjalnych zapowiedzi oraz ewentualne uzupełnienie brakujących dokumentów. Protokół przedślubny spisuje się w parafii w której zamierzacie się pobrać. Spisanie protokołu to nie jest szybka wizyta podczas rutynowego dyżuru w parafialnej kancelarii. Aby sporządzić protokół przedślubny, konieczne jest wcześniejsze umówienie się na spotkanie i zarezerwowanie około godziny. Protokół przedślubny spisuje się, by mieć pewność, że Wasze małżeństwo będzie zawarte ważnie.

Na spotkanie należy ze sobą zabrać:
✅ dowód osobisty
✅ świadectwo chrztu (metryka chrztu) – potwierdza przyjęcie sakramentu chrztu, uzyskanie statusu wiernego w Kościele oraz przede wszystkim stwierdza stan wolny osoby. Powinno być wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed zgłoszeniem się nupturientów do duszpasterza. W tym dokumencie będzie zawarta informacja o braku wzmianki o zawartym małżeństwie lub/i adnotację o prawomocnym stwierdzeniu nieważności lub rozwiązaniu wcześniej zawartego małżeństwa
✅ świadectwo bierzmowania
✅ zaświadczenie o ukończeniu katechez przedmałżeńskich
✅ zaświadczenie o odbyciu spotkań w poradni życia rodzinnego
✅ (opcjonalnie) zaświadczenie o ukończeniu dodatkowych katechez, odbycia dnia skupienia (zależy od diecezji)
✅ (opcjonalnie) ostatnie świadectwo szkolne z oceną z religii
✅ (opcjonalnie) zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach przedślubnych lub dyspensy od nich
✅ (opcjonalnie) reskrypty –  są to dokumenty, które wydaje organ wykonawczy władzy kościelnej. W przypadku zaistnienia przeszkód małżeńskich lub odstępstwa od zwyczajnej formy zawarcia małżeństwa, do odpowiedniej władzy kościelnej, przesyłana jest prośba o udzielenie dyspensy. Dokumentem potwierdzającym jej udzielenie jest reskrypt, który musi zostać dołączony do dokumentacji
✅ zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami bądź odpis aktu małżeństwa cywilnego, jeśli nupturienci pozostają ze sobą w związku cywilnym

Przed pytaniami narzeczeni składają przysięgę – zobowiązanie do mówienia prawdy: “Wzywając Pana Boga na świadka, przysięgam, że na zadane mi pytania w sprawie małżeństwa, które zamierzam zawrzeć, powiem prawdę. Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący. Amen.

W protokole przedmałżeńskim znajdują się pytania dotyczące szczegółowych danych osobowych narzeczonych, przynależności do wspólnoty kościoła, przeszkód małżeńskich, współżycia małżeńskiego, wady oświadczenia woli zawarcia małżeństwa, małżeństw mieszanych. W protokole są pytania, które można uznać za intymne: o brak przeciwskazań do współżycia małżeńskiego, zdrowie psychiczne czy nałogi. W protokole są pytania, które bywają zaskakujące np. kiedy i w jakiej parafii Narzeczeni przyjmowali sakramenty lub o to czy rodzice narzeczonych wyrażają zgodę na ślub. Poniżej znajdziesz ich pełną listę. Narzeczeni muszą udzielić odpowiedzi na każde pytanie, gdyż brak odpowiedzi może skutkować unieważnieniem małżeństwa. Na pytania należy odpowiadać zgodnie z prawdą, nawet jeśli Wasze postępowanie mija się z nauką kościoła.

Jeśli w czasie spisywania protokołu okaże się, że Wasze odpowiedzi są różne, spisywanie protokołu zostanie wstrzymane, a Wy dostaniecie czas na wyjaśnienie tych kwestii. Po upływie kilku dni, można powrócić do przygotowań do małżeństwa, pod warunkiem, że nadal będziecie wyrażać chęć zawarcia związku małżeńskiego. „Dekret ogólny o przeprowadzaniu rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa kanonicznego” to oficjalny dokument regulujący kwestie spisywania protokołu przedślubnego. Jednak sam proces czy pytania mogą się nieco różnić w zależności od parafii.

protokół przedślubny

PROTOKÓŁ PRZEDŚLUBNY – PYTANIA

DANE PERSONALNE
1. Nazwisko (rodowe i ewentualnie poprzednio używane)
2. Imiona
3. Imię i nazwisko ojca z zaznaczeniem jeśli nie żyje (dodatkowe pytanie o zawód ojca)
4. Imię i nazwisko, ewentualnie nazwisko panieńskie matki z zaznaczeniem jeśli nie żyje (dodatkowe pytanie o zawód matki)
5. Seria, numer, data i miejsce dokumentu tożsamości
6. Obywatelstwo, data i miejsce urodzenia
7. Data i adres parafii chrztu
8. Rok i parafia I komunii świętej
9. Rok i parafia bierzmowania
10. Miejsce i adres stałego zamieszkania
11. Miejsce, czas i adres tymczasowego zamieszkania
12. Miejsce, adres parafii i czasookres poprzedniego zamieszkania
13. Miejsce i adres zamieszkania rodziców
14. Stan cywilny (wolny, wdowiec, cywilnie związany, rozwiedziony)
15. Wykształcenie
16. Zawód
17. Wyznanie (obrządek)
18. Czy uznajesz zasady moralności chrześcijańskiej?
19. Czy rozumiesz potrzebę modlitwy, przystępowania do sakramentów świętych i uczestniczenia we mszy świętej?
20. Czy zamierzasz przed ślubem w sposób świadomy przystąpić do sakramentu pokuty i przyjąć Komunię Świętą?
21. Czy ukończyłeś/aś katechizację (podstawową, ponadpodstawową, przedmałżeńską)?
22. Od jak dawna narzeczeni się znają?
23. Czy i od kiedy jesteście zaręczeni?
24. Czy Wasze rodziny się znają?
25. Czy rodzice i opiekunowie wiedzą o zamiarze małżeństwa?
26. Czy wyrażają zgodę? Jeżeli nie, to dlaczego?

PRZESZKODY MAŁŻEŃSKIE
Przeszkoda niezdolności fizycznej (kan. 1084 KPK). 
27. Czy narzeczony/a nie ma wątpliwości co do stanu swojego zdrowia?
28. Czy uważa, że będzie mógł/mogła mieć własne dzieci?
29. Czy nie ma wątpliwości co do zdolności do współżycia małżeńskiego?

Przeszkoda węzła małżeńskiego (kan. 1085 KPK).
30. Czy nie zawierałeś/aś małżeństwa kościelnego z inną osobą?
31. Jeżeli tak, to w jaki sposób małżeństwo to przestało istnieć?
32. Czy nie zawierałeś/aś związku cywilnego z inną osobą?
33. Jeżeli tak, to w jaki sposób związek ten przestał istnieć?
34. Kiedy i dlaczego nastąpił rozwód?
35. Czy z poprzedniego małżeństwa lub związku cywilnego wynikają zobowiązania względem współmałżonka, dzieci lub innych osób?

Przeszkoda występku ((kan. 1090 KPK) 
36. Czy narzeczeni znali się przed śmiercią współmałżonka?
37. Co było powodem śmierci?
38. Czy któryś z narzeczonych nie jest współwinnym tej śmierci?

Przeszkoda pokrewieństwa (kan. 1091 KPK). 
39. Czy narzeczeni są spokrewnieni i w jakim stopniu?

Przeszkoda powinowactwa (kan. 1092 KPK). 
40. Czy narzeczeni nie są powinowatymi w linii prostej?

Przeszkoda przyzwoitości publicznej (kan. 1094 KPK).
41. Czy narzeczeni nie pozostawali z krewnymi drugiej strony w związku małżeńskim nieważnym lub w konkubinacie?

Przeszkoda święceń (kan. 1087 KPK). 
42. Czy narzeczony nie przyjął święceń diakonatu lub kapłaństwa? 

Przeszkoda wieczystego i publicznego ślubu czystości (kan. 1088 KPK). 
43. Czy narzeczeni nie składali wieczystego i publicznego ślubu czystości w instytucie zakonnym? 

Przeszkoda pokrewieństwa duchowego
44. Czy narzeczeni nie pozostają względem siebie w jakiejś relacji w związku z sakramentem chrztu?

WADY OŚWIADCZENIA WOLI ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA
Jedność (wyłączność), nierozerwalność, sakramentalność małżeństwa, dobro potomstwa (kan. 1055, §1-2, 1056 KPK). 
45. Czy chce zawrzeć małżeństwo zgodnie z nauką Kościoła jako jedno i nierozerwalne do śmierci? 
46. Czy wewnętrznie zgadza się z nauką Kościoła, co do nierozerwalności i wierności? Jeżeli nie, dlaczego? 
47. Czy dopuszcza rozejście się (separację) w wypadku trudności w małżeństwie? 
48. Czy chce przyjąć potomstwo w małżeństwie i po katolicku je wychować? 
49. Czy przyjmujesz zasady etyki katolickiej w planowaniu rodziny?

Niezdolność do przyjęcia obowiązków małżeńskich (kan. 1095 KPK). 
51. Czy w rodzinie nie było wypadków choroby psychicznej?
52. Czy narzeczeni są przekonani o własnym zdrowiu psychicznym? 
53. Czy nie cierpią na przewlekłe lub dziedziczne choroby, o których wzajemnie nie wiedzą? 
54. Czy nie nadużywają alkoholu lub innych środków odurzających? Czy nie są od nich uzależnieni? Czy druga strona o tym wie?

Warunek (kan. 1102 KPK).
55. Czy są stawiane jakieś wymagania, od których uzależnia się zawarcie lub trwanie małżeństwa? 
56. Czy wymagania te nie mają formy warunku? 
57. Jakie jest stanowisko drugiej strony w tej sprawie?

Przymus (kan. 1103 KPK)
58. Czy narzeczeni sami dobrowolnie podjęli decyzję zawarcia małżeństwa?
59. Komu zależy na zawarciu tego związku?
60. Czy nie ma nacisku ze strony rodziny lub otoczenia, np. względy materialne, społeczne, obawa zniesławienia?
61. Czy nie ma innych okoliczności przymusu, np. bojaźń z szacunku dla rodziców?

Umyślne wprowadzenie w błąd (kan. 1098 KPK).
62. Czy narzeczeni nie tają przed sobą okoliczności mogących zakłócić wspólnotę życia małżeńskiego, np. niepłodności, zobowiązań finansowych, nałogów?

MAŁŻEŃSTWO MIESZANE (kan. 1086 oraz 1124-1129 KPK) 
Pytania dla strony katolickiej
63. Czy zdajesz sobie sprawę, że zgodne pożycie w małżeństwie jest zagrożone z powodu różnic w sprawach najbardziej wewnętrznych, czego z racji zaangażowania uczuciowego się nie dostrzega?
64. Jak postąpisz w wypadkach konfliktowych, gdy żadna ze stron nie będzie chciała ustąpić, np. w sprawach moralnych i religijnego wychowania dzieci?
65. Czy zgodzisz się na postępowaniem wbrew prawu Bożemu, czyli na życie grzeszne dla zachowania wspólnoty w małżeństwie?
Pytania dla strony niekatolickiej
66. Czy zdajesz sobie sprawę z konsekwencji różnicy poglądów, różnej oceny moralnej w wielu sprawach?
67. Czy zdajesz sobie sprawę z naturalnego obowiązku tolerancji względem przekonań i zobowiązań strony katolickiej?
68. Czy znasz obowiązki sumienia współmałżonka?
69. Czy uznajesz jedność i nierozerwalność małżeństwa oraz jego cele: wspólne dobro małżonków oraz zrodzenie i wychowanie potomstwa?

MAŁŻEŃSTWA MIESZANE OBRZĄDKOWO
70. (jeśli narzeczony jest obrządku wschodniego) Czy narzeczona chce przejść na obrządek narzeczonego?
71. (jeśli narzeczona jest obrządku wschodniego) Czy któraś ze stron chce przejść na obrządek drugiej strony?