Regulamin

Regulamin sklepu internetowego
 
 
§ 1
Definicje
 

Sklep – należy przez to rozumieć administratora serwisu, Magdalenę Piontek, zamieszkałą w Kędzierzynie-Koźlu, przy ulicy Jagiellońskiej 89, prowadzącej  działalność gospodarczą pod nazwą MM Magdalena Piontek, NIP 7492081219; REGON: 363747278
Serwis – należy przez to rozumieć portal internetowy działający pod adresem internetowy swiadkowa.pl prowadzony przez Sklep, zajmujący się sprzedażą detaliczną;
Sprzedawca – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej posiadająca aktywne konto na portalu prowadzonym przez Sklep;
Zamawiający – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, korzystającą ze Sklepu w celu dokonywania zakupów Towaru;
Dane Osobowe – należy przez to rozumieć podane dobrowolnie i samodzielnie przez Zamawiającego informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez Serwis w celu określonym w Regulaminie;
Regulamin – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Sklepu;
Koszyk – należy przez to rozumieć element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Zamawiającego Towary do zakupu.
Towar – należy przez to rozumieć produkty oferowane w ramach Serwisu;
Oferta– należy przez to rozumieć propozycję zawarcia umowy sprzedaży Towaru na warunkach określonych przez Sprzedającego, w szczególności zawierających cenę i opis oferowanego Towaru, przy wykorzystaniu i za pomocą funkcjonalności dostępnych w ramach Serwisu;
Zamówienia- należy przez to rozumieć rzecz będącą przedmiotem Oferty;
Transakcjia– należy przez to rozumieć procedurę zawierania i wykonywania umów sprzedaży Towaru w ramach Serwisu.
Próbkach– należy przez to rozumieć Zamówienie poniżej 24 sztuk jednego rodzaju Towaru.
 
§ 2
Kontakt ze Sklepem

 
1.    Adres Sprzedawcy: ul. Jacka Malczewskiego 22, 47-206 Kędzierzyn-Koźle
2.    Adres e-mail Sprzedawcy: magda@swiadkowa.pl
3.    Numer telefonu Sprzedawcy: 690 695 484
4.    Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 66 1090 2183 0000 0001 4295 4610
5.    Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
6.    Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8:00-16:00
 
§ 3
Wymagania techniczne
 
Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
a.    urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
b.    aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c.     włączona obsługa plików cookies
 
 
§ 4
Informacje ogólne
 
1.    Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
2.    Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 5 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
3.     Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
4.    Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 
§ 5
Zakładanie Konta w Sklepie
 
1.    Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres wysyłki, adres email.
2.    Podanie numeru telefonu nie jest obowiązkowe.
3.    Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
4.    Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
5.    Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.
 
§ 6
Zasady składania Zamówienia
 
W celu złożenia Zamówienia należy:
1.    zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
2.    wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
3.    zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
4.    jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
5.    kliknąć przycisk “Zamawiam”
6.    Opłacić zamówienie
 
§ 7
Oferowane metody dostawy oraz płatności
 
1.    Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
a.    Odbiór osobisty pod adresem: Jacka Malczewskiego 22, 47-206 Kędzierzyn Koźle
b.    Wysyłka za pomocą kuriera inpost – zarówno do paczkomatu jak i na wskazany adres
 
2.    Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 
a.    Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

b. płatności online
 
 
3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.
 
§ 8
Wykonanie umowy sprzedaży
 
1.    Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu.
2.    Minimalna wartość zamówienia jest określona dla zaproszeń ślubnych oraz winietek i wynosi 25 sztuk.
3.    Podczas składania zamówienia należy wypełnić formularz informujący sklep o sposobie spersonalizowania zakupionego produktu, jeżeli jest to z jakiś powodów niemożliwe, lub klient chce dosłać takie informacje w późniejszym czasie  może to zrobić w czasie 3 dni od złożenia zamówienia na adres email: magda@swiadkowa.pl
4.    Przygotowanie projektu spersonalizowanego produktu trwa 3 dni robocze
5.    Klient ma możliwość naniesienia 3 bezpłatnych poprawek do produktu i ma na to czas 3 dni robocze, od dnia zgłoszenia pierwszej poprawki
6.    Płatności dokonujemy z góry za całość zamówienia
7.     Zamówienie zostanie przekazane do realizacji w czasie 2 dni od zaksięgowania pełnej kwoty na koncie lub od przesłania dowodu wpłaty
8.    Zamówienie realizowane jest przez firmę zewnętrzną i czas realizacji zależy w 100% od nakładu ich pracy, wynosi w przybliżeniu 7 dni roboczych
 
 
§ 9
Prawo odstąpienia od umowy
 
1.    Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2.    Zwrot Towaru nie obejmuje Towarów personalizowanych. Zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, klientowi nie przysługuje zwrot towaru, który został wyprodukowany według specyfikacji konsumenta, służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (dot. to m.in. kartek personalizowanych oraz wszelkich indywidualnych zamówień).
3.    O zwrocie towaru należy poinformować sprzedawcę poprzez email magda@swiadkowa.pl
 
 
§ 10
Reklamacja i gwarancja

 


1.    Przy reklamacji Towaru Zamawiający zobowiązany jest poinformować o tym Sklep za pomocą poczty elektronicznej pisząc na adres e-mail: magda@swiadkowa.pl , podając w tytule wiadomości numer Zamówienia, a w treści wiadomości obowiązany jest podać dane osobowe, numer rachunku bankowego oraz wysłać zamówiony Towar na adres Sklepu. Zamawiający jest zobowiązany zabezpieczyć Towar tak, aby nie uległ podczas transportu zniszczeniu.
2.    Sklep ma dwa tygodnie na rozpatrzenie reklamacji oraz powiadomienie o tym Zamawiającego
3.    Sklep nie odbiera zwrotnych paczek wysłanych przez Zamawiających za pobraniem
4.    Zwrot ceny zakupionego Towaru na rzecz Zamawiającego nastąpi w terminie dwutygodniowym od dnia dostarczenia zwracanego Towaru do Sklepu, pod warunkiem dopełnienia pozostałych warunków.
5.    W przypadku wystąpienia wady zakupionego w Sklepie Towaru Zamawiający ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
§ 11
Dane osobowe w Sklepie internetowym
 
1.   Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2.   Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
3.   Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a.    W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 
§ 12
Postanowienia końcowe
 
1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl